Zelení nechrání jen přírodu. Záleží nám také na kulturním dědictví – památkám, jimiž se můžeme u nás v Olomouckém kraji bezesporu pyšnit. Jaké má ale památkové péče vady na kráse? Přečtěte si náš přehled 7 největších škod na památkách v Olomouci za posledních 10 let.

 

Šantovka tower – památkovým odborem města Olomouce opakovaně povolovaný věžák o výšce 78 metrů v bezprostřední blízkosti historického centra, který bude mít celkově devastující dopad na celkové panorama města. Výšková budova je situována do ochranného pásma městské památkové rezervace Olomouc, kde jsou stavby o takové výšce z principu nemožné.

 

Salmův palác – rekonstrukce (dokončená 2015) barokního paláce v bezprostřední blízkosti památky Unesco na Horním náměstí nedopadla z hlediska památkové péče vůbec dobře. Největší škodu představuje zastropení palácového nádvoří robustní nevzhlednou konstrukcí, která změnila celý charakter dvora. Využití zastřešeného nádvoří k prodeji levného zboží představuje kulturně degradující využití významné památky v centru města. Zastřešení dvora opakovaně schválil odbor památkové péče města Olomouce.

 

Rekonstrukce ulic Pekařská-Denisova – nevhodná rekonstrukce ústředních ulic v historickém jádru rovněž nebyla dostatečně citlivá k památkovým hodnotám městské rezervace. Největším přehmatem bylo odstranění historické dlažby vozovky představované ohlazenými velkými žulovými kostkami. Tato tvarově zpatinovaná dlažba byla nahrazena řezanými kostkami, které svým charakterem zcela setřely historický ráz obou ulic. Tuto výměnu schválil odbor památkové péče města Olomouce.

 

Obchodní centrum Šantovka – toto obchodní centrum se nachází na okraji historického jádra a leží tím pádem v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Celkové řešení dané lokality je zcela v rozporu s tím, jak by měla nová část města v tak exponované a důležité pozici vypadat. Místo skutečné polyfunkční čtvrti se zelení a dvory se Olomoučané dočkali zastropené budovy o velikosti jednoho městského bloku s komerční funkcí. Takový přístup je zcela v rozporu se všemi urbanistickými, architektonickými, ekologickými zásadami. Orgán památkové péče mohl takové podobě zástavby bývalého továrního komplexu zabránit, ovšem neučinil tak. Odbor památkové péče města Olomouce neměl ke stavbě obchodního centra žádné připomínky.

 

Reklamy v centru – Odbor památkové péče města Olomouce opakovaně povoluje na domech v historickém jádru velkoplošné reklamy (parkoviště u hotelu Trinity) a reklamní bannery ve vyšších patrech domů. Velkoplošná reklama je přitom zakázána v centru města již samotným Regulačním plánem MPR Olomouc. Rovněž osazování reklam do úrovně vyšší než přízemí je v rozporu se zásadami památkové péče a vede k poškozování celkového vzhledu historického centra, které je památkově chráněné (městská rezervace).

 

Kino Metropol – v nedávné době došlo k zateplení objektu kina, které je stavbou z třicátých let 20. století. Zateplení je pro historické objekty obecně nevhodné, neboť dochází ke změně vzhledu, zejména proporcí jednotlivých prvků, hloubek okenních špalet. Zateplením také zaniká často původní materiál fasády a místo omítky je již jen stěrka, pod kterou je navíc umělohmotná síťovina. I u zdánlivě jednoduchých staveb ve stylu  funkcionalismu vede zateplení k deformaci a zmrzačení architektonického výrazu. To se projevilo i v případě kina Metropol přes viditelnou snahu o citlivý přístup. Tuto nevhodnou stavební úpravu historického objektu v majetku města schválil odbor památkové péče města Olomouce.

 

Horní náměstí = kabinet kuriozit, bazar, Disneyland a reklamní džungle? Odbor památkové péče města Olomouce podléhá tlaku města a různých podnikatelských subjektů a schvaluje na Horní náměstí umísťování tolik různých dočasných objektů, že se náměstí stává téměř neprůchodnou a neprůhlednou vizuální džunglí. Zejména v bezprostřední blízkosti památky Unesco je komerční zneužívání nejvýznamnějšího prostoru města velmi nevhodné a snižuje celkovou estetickou a kulturní úroveň centra města.

 

Ondřej Plachý

1. místopředseda Strany zelených v Olomouckém kraji

 

Zastupitel za Zelené Richard Kořínek vystoupil na 16. zasedání olomouckého zastupitelstva proti přijetí smlouvy o spolupráci s čínským městem Kunming kvůli dlouhodobému porušování lidských práv v Čínské lidové republice. Kořínek s odvoláním na správu BIS upozorňuje také na bezpečnostní rizika spolupráce s touto zemí.

Více v článku, který o tématu publikoval server Hlídací pes

Strategický plán rozvoje města je stěžejní dokument popisující prioritní oblasti rozvoje města jako bydlení, infrastruktura atd. Plán také analyzuje, co z těch priorit se daří, či nedaří plnit.  Zelení k tomuto klíčovému dokumentu vypracovali řadu připomínek a podnětů, které jsou zde k nahlédnutí.

Magistrát města Olomouce zadal v nedávné době zakázku zpracování architektonické studie revitalizace části olomouckého Předhradí na místě historického svatopetrského návrší, vymezeného dnes náměstími Republiky a Biskupským a ulicemi Křížkovského, Mariánská, Akademická a Wurmova. Zelení vítají, že se město Olomouc zajímá o názory občanů ještě ve fázi přípravy studie, to znamená před započetím projekčních prací rekonstrukce (anketa na www.olomouc.eu a veřejná debata 19. června 2017 ve Vlastivědném muzeu). Doufáme také, že město i architektonická kancelář Tři architekti, která zpracování studie vyhrála v soutěži, názory občanů pečlivě zváží a revitalizaci bude konzultovat s odborníky na urbanismus historických měst a zohlední specifika prostoru. Svatopetrské návrší bylo v historii centrem duchovní správy Moravy a od založení biskupství také centrem vzdělanosti. Ačkoli se na jeho podobě podepsali historické epochy různě, centrem vzdělanosti zůstává dodnes. Snad žádné jiné městské centrum v České republice není studenty zaplněno tak jako centrum Olomouce a především olomouckého Předhradí. Doufáme, že všechny zainteresované strany při rozhodování o revitalizaci vezmou toto v úvahu a nebudou opakovat chyby svých předchůdců, kteří jedno z nejvýznamnějších historických center otevřeli automobilům na úkor chodců a cyklistů. Strana zelených neprosazuje úplně uzavření městského centra pro automobilovou dopravu. Vnímáme potřeby moderního města a jeho obyvatel, především rezidentů. Není ale potřeba dále navyšovat počty parkovacích míst v centru, omezovat průchodnost pro chodce a průjezdnost pro cyklisty. Moderní městské centrum neznamená automobily a parkovací místa ale pěší zóny a cyklostezky. Kde jinde by to mělo platit více než v univerzitním městě?

Nejfrekventovanější místo návrší, kterým je Náměstí Republiky, nesmí nadále sloužit jako parkoviště pro lidi pracující v centru a návštěvníky města. Tuto úlohu může nést nedaleko vystavěný parkovací dům, jehož využití by město mělo začít řešit s majitelem co nejdříve. Náměstí by mělo být místem setkávání studentů a obyvatel města. Může se stát místem farmářských a jiných trhů, zkrátka místem, kam je radost chodit a ne místem kde se proplétáme mezi automobily. Architekti slíbili připomínky občanů zapracovat a město přislíbilo v září tohoto roku otevřít druhé kolo připomínek. Tentokrát již nad rozpracovanou studií. Rozvoj města vstřícnějšího k občanům je jednou z hlavních priorit Zelených v Olomouci. Celou kauzu sledujeme. Kromě výše řečeného, se stavíme proti zásahům, které poškodí historický kontext místa či omezí zeleň.

Olomoučtí Zelení zpracovali připomínky k Plánu udržitelné mobility s cílem zlepšit dopravní situaci ve městě s ohledem na potřeby občanů, rozvoj města i životní prostředí. Konkrétní připomínky lze nalézt zde

Zelení zahájili kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny. Představili zároveň svůj program, který má tři základní pilíře: moderní stát, čistá příroda, jistoty a bezpečí.

„Olomoucký kraj je ideální místo k životu. Má historii, kulturu, vzdělávání i krásnou přírodu. Máme tu skvělou univerzitu s velkým potenciálem napříč vědeckými obory, nádhernou krajinu Jeseníků i 7. div České republiky – přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. Mým cílem je, aby mladí a kreativní lidé kraj neopouštěli, našli tu kvalitní práci a budoucnost pro své děti. Nechci, aby náš region byl pouhou montovnou,“ uvedla lídryně Zelených za Olomoucký kraj Hana Vacková.

 

Kampaň Zelených bude stát na třech základních pilířích:

Moderní stát

Moderní stát podle Zelených masivně investuje do vzdělání a do svých lidí, které dobře platí, ale také podporuje vznik a rozvoj podniků, které přinášejí inovativní produkty a služby. Prioritou v oblasti infrastruktury je pro Zelené výstavba moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic a v oblasti energetiky budou prosazovat obnovení podpory pro větrné elektrárny, malé bioplynové stanice nebo solární panely na střechách domů.

Příroda

Tradičním pilířem zeleného programu je příroda. Omezení velkotěžby a zemědělské velkovýroby je nezbytnou podmínkou pro zachování životního prostředí. Prioritou Zelených v této oblasti je zahájení sociálně citlivé ekologické daňové reformy, podpora tzv. antifosilního zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Zelení budou také usilovat o obnovení původních limitů těžby.

Jistoty a bezpečí

Zelení se chtějí v této oblasti zaměřit na výstavbu veřejného nájemního bydlení. Dalšími prioritami jsou zastavení současné praxe exekucí spojené s jednorázovou amnestií, zavedení důstojné minimální mzdy nad hranicí chudoby a zavedení minimálního univerzálního starobního důchodu. Situaci seniorů zlepší také tzv. zpětné hypotéky – možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví tak, že budou mít záruku dožití ve vlastním bytě a podstatně si finančně přilepšit k důchodu. Zelení budou také zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.

 

„Velký byznys je velký ze setrvačnosti, protože těží, vyrábí, převáží, prodává, daní, ukládá odpad tam, kde je to nejvýhodnější. Tyto náklady ale hradíme my všichni. Výsledkem jsou daňové ráje, chudé státy a nekvalitní veřejné služby. Externality by měli platit jejich původci, proto:

  • zvýšíme poplatky za těžbu, aby bylo na rekultivace
  • zvýšíme minimální mzdu na 15 tis., aby skončila levná práce
  • zavedeme mýto pro kamiony i na silnice II. a III. tříd, aby je bylo z čeho opravovat
  • nahradíme dotační politiku výhodnou pro velký byznys pomocí malým podnikům
  • zvýšíme zdanění velkých znečišťovatelů

Pak budeme mít z čeho podpořit rozvoj společnosti, jak jsme to načrtli ve třech prioritních pilířích našeho programu,” uvedl Matěj Stropnický, předseda Zelených.

 

Více informacích o programu Zelených a lídrech za jednotlivé kraje naleznete na www.zeleni.cz.

 

KONTAKT PRO MÉDIA

Milan Deutsch
+420 775 556 587 | milan.deutsch@zeleni.cz

O klimatu, vodě a problémech životního prostředí hovořila v rozhovoru v pořadu Přes čáru nejmladší členka Zelených v Olomouckém kraji Antonie Bernadová.

Záznam rozhovoru si lze poslechnout zde:

V politice působí od roku 2014 a mezi témata, která ji zajímají, tedy přirozeně patří vzdělávání či lidská práva. Mimo politiku se také zajímá o výtvarné umění, film, divadlo a cestování. Děkujeme Haně Vackové za inspirativní odpovědi na témata týkající se zapojování žen do politiky.

 

Myslíte si, že u nás ženy čelí jiným překážkám než muži, chtějí-li být zvoleny do funkce?
HV: Těžko říct, obecně si myslím, že politika v dnešní době lidi moc nepřitahuje, momentálně je tu málo aktivních lidí. Když do politiky vstoupí žena, bývá to ještě podivnější, než když vstoupí muž. Pokud vyjdu z mých životních zkušeností, překážkám čelí spíše ženy mladší, které mají rodinu a děti a musí toho stihnout hodně. Ženy starší jsou spíše posuzovány ageisticky.

Setkala jste se někdy s tím, že by Vám byly přiřazeny určité úkony pouze kvůli přesvědčení, že byste si s nimi jako žena měla poradit lépe?
HV: V politice ne, tam je to spíš tak, že ženy se přizpůsobují mužům. Vládne tam velmi výkonové i bojovné prostředí na to, aby se ženy byly schopny domluvit a poradit si s tím, co lépe umí – vztahy.
Ale když tak uvažuji, možná některé věci ohledně setkání s novými lidmi mi byly svěřeny s odůvodněním, že lépe navazuji kontakty, nicméně to je více asi osobnostní rys, nemusí to platit o každé ženě.

Co je Vaše rada pro ženy, které dnes aspirují na to, aby se staly političkami?
HV: V České republice je politika hodně světem mužů, ať se připraví na velký boj, který zná jen tvrdé vyjednávání, přizpůsobuje ženy spíše mužskému světu než ženskému.
Myslím, že je dobré zůstat autentickou osobností a nenechat se zatáhnout do slovních bojů a šarvátek. Tohle ovšem vyžaduje velkou samostatnost a zdravé sebevědomí.

Chtěla byste na závěr něco dodat nebo třeba vzkázat?
HV: Aby to ale přes všechna uvedená negativa ženy nevzdávaly, je jich velmi potřeba!
V politice je potřeba empatie, vstřícnosti a vlídnosti, to by mohly ženy zvládnout.
A nesmějte se, není to idealismus.

Rozhovor připravilo Fórum političek Strany zelených.

Strana zelených v Olomouci se letos již počtvrté zapojila do soutěže Do práce na kole, v letošním roce s dosud největším týmem pěti členů. Zelení letos poprvé podpořili také účast členů v kraji uhrazením části členského poplatku – tato praxe je běžná u většiny zapojených institucí a firem.

Zelení v Olomouckém kraji se zapojili do soutěže Do práce na kole, letos již po čtvrté za sebou. Soutěžní tým Zelená Olomouc má letos celkem pět soutěžících, kteří k dopravě do práce využívají bicykl, případně využili dalších povolených možností zdravého pohybu – například chůze. „Do práce na kole je motivační kampaň, která má za cíl vyburcovat veřejnost k využívání udržitelných, environmentálně přívětivých způsobů dopravy. Konečně se nám podařilo zapojit větší počet členů a doufáme, že se nám bude dařit počet účastníků každoročně zvyšovat,“ uvedla koordinátorka týmu Renata Placková.

Krajská organizace také letos poprvé přispěje účastníkům kampaně uhrazením 50 % účastnického poplatku. Běžnou praxí organizací a firem zapojených do soutěže je uhradit celý poplatek nebo jeho část, aby tak motivovali své zaměstnance k pohybu a bezpečné, a často i rychlejší a ekonomičtější cestě do práce (příkladem jdou například Univerzita Palackého nebo firma Farmak, která je dlouhodobým šampionem soutěže).

„Soutěž Do práce na kole nemá jen praktický význam pro zdraví a pohodu účastníků, ale také význam symbolický. Vytváří povědomí o cyklodopravě jako silné a perspektivní alternativě k individuální automobilové dopravě, která u nás začíná být stále výraznějším problémem. Důkazem jsou i soutěže o nejdůležitější cyklo-dopravní opatření nebo kreativní soutěž – je to otázka životního stylu, která se postupně přenáší ze zapocených elasťáků k elegantním oděvům, přilbám a městským kolům. To je trend, který zelení podporují mimo jiné i účastí v této soutěži,“ podotkl bývalý zastupitel a člen Zelených Pavel Bednařík.

Pavel Bednařík se v současnosti soutěže účastní jako člen Zeleného týmu, přestože pobývá na dlouhodobé zahraniční stáži. Pravidla soutěže to umožňují. Jízda na kole je jeho běžnou pracovní náplní – pracuje pro rozvážkovou firmu Deliveroo (www.deliveroo.co.uk), která ve Spojeném království zaměstnává tisíce poslíčků na kole.

Zelení aktivně v oblasti cyklodopravy vystupují i mimo soutěž Do práce na kole. V pracovní skupině pro cyklodopravu navrhli a prosadili rozmístění stojanů v městě Olomouci v roce 2016 a 2017, angažují se i v dalších aktivitách, jako jsou konzultace zpracování Plánu udržitelné mobility v Olomouci.

Další zdroje:

  1. Web Do práce na kole (dopracenakole.net)
  2. Článek P. Bednaříka o cyklodopravě v Olomouci (a co je potřeba dělat): https://obcaneproolomouc.cz/cykliste-sobe-aneb-hanacky-amsterdam/
  3. Stránky zpracování Plánu udržitelné mobility: http://www.olomouc.dobramesta.cz/

 

Pavel Bednařík

Ilustrační foto: kampaň Do práce na kole