Otevřený dopis primátorovi statutárního města Olomouce, Ing. Miroslavu Žbánkovi

 

Vážený pane primátore,

olomoucká organizace Strany zelených by na vás a potažmo na celou RMO tímto ráda se vší úctou apelovala, aby byla věnována důkladná péče nově vzniklé studii o „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře“ a aby bylo vynaloženo maximální úsilí a součinnost ze strany představitelů města za účelem co možná nejrychlejší a nejširší implementace jejího obsahu v rámci projektů realizovaných na území našeho města.

Nadměrné horko a sucho, se kterými se Olomouc poslední roky potýká, vnímáme již snad všichni. Všichni občané se jistě také shodnou na tom, že město plné zeleně je příjemnějším místem pro život. V neposlední řadě mají principy obsažené v příslušné studii za cíl lépe město ochránit před nebezpečím povodní a ušetřit peníze vynakládané na časté opravy infrastruktury, která je často přetěžována náhlými přívalovými dešti a jejich rychlým odtokem. Zvýšení retenční kapacity půdy na území města Olomouc zajistí jejím občanům příjemnější život, estetičtější veřejný prostor, a také větší bezpečí.

Prosíme vás, abyste se zasadil o brzké zakomponování principů výše zmíněné studie do standardů a požadavků na realizaci výstavby na území města Olomouce. Žádáme též o podporu plánovaných pilotních projektů a s nimi související osvěty ve věci hospodaření s vodou. Tyto věci se bez peněz a politické vůle neobejdou. V neposlední řadě, a to je nejdůležitější, vás žádáme, aby byly podnikány postupné, ale rázné kroky směrem k začlenění příslušných principů do územního plánování.

Konkrétně bychom také chtěli na RMO apelovat, aby vzalo co nejvážněji v úvahu možné zapojení města do dotačního programu „Operační program Životní prostředí 2014-2020 – 119. výzva Ministerstva životního prostředí.“ Tento program by Olomouci mohl výrazně pomoci realizovat první konkrétní kroky ve věci zadržování srážkových vod a hospodaření s nimi a vykročit tak směrem k postupnému naplňování výše zmíněné studie. Možnost podpory ve výši až 85% se nám jeví jako velmi vstřícná a tuto šanci by si podle našeho názoru město nemělo nechat ujít. Možných projektů se nabízí celá řada, což jistě potvrdí i příslušné, odbory města.

Rádi budeme nápomocni, budeme-li o to požádání.

V dané věci přejeme spoustu odvahy a hodně štěstí.

 

Za olomouckou organizaci Strany zelených

předseda Jiří Klimeš

 

V Olomouci, dne 13. 3. 2019

Lídryní naší kandidátky v letošních volbách je Hana Vacková. Mohli bychom popisovat její bohaté zkušenosti z Komise městské části Hejčín, nebo Výboru  pro vzdělávání Olomouckého kraje, ale tentokrát nám jde o něco jiného.  Je totiž nejen jedinou kandidátkou na olomouckou primátorku, ale v případě úspěchu by se zároveň stala první ženou v této funkci vůbec. Vypadá to, že i v 21. století zůstává olomoucká politika převážně mužskou záležitostí. A to chceme změnit.

V letošním roce si připomínáme 100. výročí zavedení volebního práva žen. Jak ale připomíná místopředsedkyně SZ Petra Jelínková, jsme dnes jedinou stranou, která politickou rovnost pohlaví bere vážně. Na rozdíl od jiných politických sil totiž dostatečné zastoupení žen v politice považujeme za zásadní pilíř demokracie. A nejsme sami. Podle organizace Fórum 50% se přes 62 % dotázaných domnívá, že je potřeba aktivně podporovat vstup žen do politiky. Zřejmě si všichni podvědomě uvědomujeme to, co bylo dokázáno i vědecky – smíšené týmy jsou inovativnější a pracují efektivněji. Mimo to bylo zjištěno, že země s vyšším zastoupením žen v politice mají nižší míru korupce.

Proto na naší kandidátce najdete úspěšné ženy – manažerky, vědkyně, nebo třeba učitelky. Ne všechny jsou členkami Strany zelených, spojuje je ale ochota využít své zkušenosti ve prospěch města. Chcete-li, aby bylo příští zastupitelstvo města pestré a zastupovalo všechny skupiny Olomoučanů, zvažte prosím podporu kandidátky Zelených.