Vážení členové RMO,


dne 20. 3. 2019 jsme zaslali otevřený dopis panu primátorovi Mgr. Žbánkovi, ve kterém jsme na něj apelovali, aby se zasadil o to, aby se co nejrychleji a nejdůkladněji začaly při stavebních pracích, které ve městě objednává SMOl, implementovat principy obsažené ve studii „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře,“ kterou přijalo ZMO. Tomuto schválení předcházelo doporučující stanovisko RMO, která studii označila jako základní koncepční materiál.


Dne 26. 3. 2019 jsme obdrželi odpověď pana primátora prostřednictvím vodohospodáře, pana Ing. Paucha. Za tuto odpověď dodatečně děkujeme. Byli jsme v ní ubezpečeni, že vedení města vnímá důležitost tohoto dokumentu a bude se jeho aplikací zabývat. Byli jsme informováni o plánovaném pilotním projektu v ulici Šantova a o záměru města čerpat pro tento účel dotaci v rámci 119. výzvy OP ŽP 2014-2020.


Dle našeho názoru je však vůle k prosazování příslušných principů zatím stále nedostatečná a již nyní město promarňuje mnoho příležitostí k jejich reálné aplikaci. Nezpochybňujeme záměr vypracování pilotního projektu, ale zároveň jsme toho názoru, že zcela základní a odzkoušená řešení, která mají pozitivní vliv na hospodaření s dešťovými srážkami, jako je například využívání propustných ploch či četnější vysazování zeleně při rekonstrukcích stávajících ulic a veřejných prostranství, se mohou realizovat už nyní, i bez zkušeností získaných během realizace pilotního projektu.


Konkrétními příklady aktuálních projektů, které v tomto ohledu představují zbytečně promarněnou příležitost, jsou 1) rekonstrukce hodolanské ulice Dvorská, 2) rekonstrukce důležité třídy 8. května či 3) plánované stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Albertova a Wolkerova.


1) Ulice Dvorská je momentálně celá vyasfaltovaná. Chystá se realizace projektu rekonstrukce, který pochází již z roku 2015, tedy je starší než studie MZI. Tento projekt nepočítá se zelenými pásy a vozovka i parkovací stání mají být opět řešeny výhradně asfaltově. Považujeme proto za vhodné, aby parkovací pruhy byly řešeny cestou propustných povrchů v souladu s MZI a aby na ulici přibylo na úkor dvou či tří parkovacích míst více zeleně. Tyto změny lze vypořádat v rámci změny stavby před dokončením, takže nemusí dojít ke zdržení. Důležitým aspektem je i to, že projekt by se tak v důsledku menšího objemu použitého asfaltu zlevnil.

2) Ulice 8. května je samozřejmě ožehavé téma. Považujeme ovšem za ostudné a nepřijatelné, aby se při tak zásadní rekonstrukci, která utvoří její ráz na dalších mnoho desetiletí dopředu, opakovaly chyby, ke kterým došlo při rekonstrukci třídy 1. máje. Po principech MZI není v projektu bohužel ani památky. Navíc nás velmi znepokojuje, že projekt vychází vstříc mnohem více motoristům než pěším. Tento postup jde zcela proti trendům, které můžeme pozorovat ve světových metropolích. Budete to vy, olomoučtí radní, kdo bude zodpovědný za nevydařenou rekonstrukci ulice v samotném srdci města a pohřbení možnosti přinést do Olomouce kvalitní urbanismus. Vzdát se této příležitosti ve jménu pohodlnější automobilové dopravy (která je v dané ulici tak jako tak pro občany omezena), je skutečně neprozíravé a krátkozraké. Důrazně proto prosíme o věnování pozornosti námitkám a návrhům odborné komise architektury při RMO a prověření možnosti lépe se vypořádat s problematikou hospodaření se srážkovými vodami.


3) Vnitroblok při ulici Albertova je ve svahu a je sevřený důležitými silničními komunikacemi. Výsledkem toho je, že z dané širší oblasti při srážkách rychle odtéká velké množství vody, která přetěžuje kanalizační systém. Na silnici vodu nezadržíme, ale ve vnitrobloku by to šlo. Žádáme proto, aby RMO požadovala, aby se do připravované projektové dokumentace zakomponovaly určité retenční prvky, které by povrchový odtok zpomalily a zadržely co nejvíce vody přímo v místě. Při zpevňování současných parkovacích stání se samozřejmě opět nabízí levné a efektivní řešení spočívající v propustném povrchu.


Tím, že při projektování těchto projektů byly principy modrozelené infrastruktury zatím nedostatečně zohledněny, RMO ve svém důsledku nadále přispívá k neuspokojivé situaci ohledně povrchového odtoku srážkových vod, přetížení kanalizační infrastruktury (s čímž souvisejí vyšší provozní náklady) a přehřívání města v letních měsících. Žádáme vás, jednotlivé radní, abyste dostáli závazkům, které město učinilo tím, že schválilo příslušnou studii MZI. Opět, jako již mnohokrát v minulosti, hrozí, že se ze strategického dokumentu stane jen prázdná proklamace a hromádka papíru do šuplíku a reálný vývoj poběží dál bez jakékoli vazby na něj.


To si ovšem Olomouc již nemůže dovolit. Je třeba jednat a ty projekty, u kterých je to možné, uzpůsobit tak, aby byly s MZI co nejvíce v souladu.
V dané věci přejeme spoustu odvahy a hodně štěstí,


za Stranu zelených Olomouc


Daniel Řezníček , M.A. V Olomouci dne 24. 6. 2019

Členové Zelených v Olomouci se znovu zapojili týmově do kampaně Do práce na kole, která byla zahájena 1. května a probíhá letos ve 31 městech a obcích v celé ČR. Letošní již osmý ročník této celostátní soutěže představil důležitou novinku – platformu Do školy na kole. Pořadatelé tak myslí i na studenty a žáky škol, kteří dosud neměli možnost se zapojit.

 

V Olomouci se tým Zelená Olomouc rozrostl na celkový počet 5 členů. Koordinátorem celé kampaně v Olomouci se v loňském roce stal opět (po pěti letech) bývalý zastupitel a člen pracovní skupiny pro cyklodopravu Pavel Bednařík. „Je to pro mě vzrušující zážitek se po pěti letech od prvopočátků, kdy jsme kampaň v Olomouci rozjížděli z nuly, vracet do velkého podniku, který oslovuje širokou veřejnost,“ říká Bednařík.

 

Letos se bude podle odhadů soutěže účastnit v Olomouci přes 1000 soutěžících, přesná čísla budou známa za několik dnů. Pod Olomoucí budou jezdit či chodit do práce také soutěžící z okolních měst a obcí, případně zaměstnanci firem, které v nich sídlí. „Jsem rád, že se nejedná pouze o lokální městskou záležitost, ale zapojily se aktivně i menší obce, jako jsou Loštice. Tam akci iniciuje sama aktivní paní starostka“, dodává Bednařík.

 

Jaké jsou letošní cíle kampaně? „Chceme rozhodně překonat počet 1000 soutěžících, to je taková osobní meta. Nabídneme také atraktivní ceny a inspirativní akce – besedy, přednášky, cyklojízdy nebo závěrečný večírek s předáváním cen, který proběhne 9. června v areálu letního kina. Považujeme také za důležité upozornit na právě dokončený Plán udržitelné mobility Olomouce, který v některých bodech změní podporu cyklodopravy v příštích letech.“

 

Akce Do práce na kole probíhá v celé republice od 1. do 31. května 2018. Registrovat se mohou týmy i jednotlivci na www.dopracenakole.cz, kde soutěžící naleznou také podmínky účasti i akce a ceny v daném městě. Registrace je prodloužena do pátku 4. 5.

 

Kontakt na místního organizátora:

 

Pavel Bednařík
pavel.bednarik@gmail.com
605 844 090

Strana zelených zásadně nesouhlasí s návrhem politických představitelů města Olomouce na odkoupení Androva stadionu a souvisejících pozemků.

 

Andrův stadion slouží pouze profesionálnímu sportu. Občané města Olomouce z koupě tohoto stadionu nebudou mít žádný užitek, ponesou nejen dnes, ale i do budoucna pouze finanční náklady. Tyto náklady výrazně ovlivní investice do mnohem potřebnějších oblastí.

 

Strana zelených proto vyzývá členy RMO (ČSSD, ODS, TOP09, KDU- ČSL), aby zveřejnili rozpočtové položky, které budou touto akvizicí ovlivněny. Zároveň Zelení vyzývají ke zveřejnění finanční rozvahy, ve které budou vyčísleny reálné provozní náklady vyplývající z vlastnictví tohoto stadionu – včetně mezd, oprav menšího rozsahu, správy. Dále k předložení technických zpráv, která budou obsahovat stav technologií a harmonogram jejich oprav / výměn, včetně dvacetiletého výhledu investičních akcí týkající se tohoto stadionu.

 

Zdůrazňujeme, že kupní cena za stadion není konečným účtem. Město Olomouc bude tento stadion financovat v následujících letech nemalými finančními prostředky, jejichž výše není v současnosti známá. Tento stadion navíc nebude v ničem sloužit veřejnosti, kromě toho, že si občané města mohou koupit vstupenku a jít se podívat na zápas profesionálních fotbalistů.

 

Takto nevýhodná transakce se na olomouckém trhu již dlouho nevyskytla. Strana zelených si dovoluje připomenout dvě známé akce, se kterými se tato akce dá velice dobře srovnat -Aquapark a Namiro. V obou výše zmíněných obchodech města Olomouce výrazně vydělávají všechny ostatní zainteresované strany (banky, privátní společnosti, účelově vzniklé společnosti atd.) a město Olomouc (potažmo daňový plátce) nese všechna rizika a finančně výrazně tratí.

 

Strana zelených proto vyzývá představitele města Olomouce, aby tento obchod nerealizovali. Je jedenáct měsíců před komunálními volbami. Nechme občany tohoto města rozhodnout, zda chtějí, aby město Olomouc vynaložilo ze svého rozpočtu stamiliony korun na vlastnictví stadionu, který slouží pouze profesionálním fotbalistům. Navrhujeme, aby představitelé města Olomouce spojili komunální volby v roce 2018 s otázkou koupě Androva stadionu. Nechť občané rozhodnou.

 

Strana zelených prosazuje v souvislosti se situací v a.s. Sigma Olomouc následující řešení:

Město Olomouc prodá druhému akcionáři SK OLOMOUC Sigma MŽ, zapsaný spolek svých 34,12% akcii.  Součástí transakce bude převod pozemku Katastrální území Olomouc Nová Ulice 451/1 do vlastnictví Statutárního města Olomouc. Jako podklad pro ohodnocení 34,12% akcii, které město v současnosti drží budou sloužit již vyhotovené znalecké posudky. Tímto vstřícným krokem se město vzdává hodnoty aktiv, které SK Sigma Olomouc má (například hráčský kádr) a které nejsou součástí znaleckého posudku.

 

Upozorňujeme, že pokud představitelé města Olomouce budou pokračovat v realizaci tohoto pro město výrazně nevýhodného obchodu, bude Strana zelených nucena podniknout všechny kroky, aby tuto transakci znemožnila.

 

Lubomír Šavrňák                                            František Kocourek

777 309 902                                                   604 543 099

lsavrnak@gmail.com                                      frantisek.kocourek@zeleni.cz

Olomouc/Prostějov –  Kauzy tajemníka prostějovského magistrátu Lubomíra Baláše, který se má stát novým ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje, mají nový vývoj. Podle zjištění Zelených v Olomouckém kraji vykonával celou řadu vedlejších výdělečných činností, ke kterým neměl platné povolení. S podnětem v této věci se místopředseda strany v kraji Ondřej Plachý obrátil na Státní úřad inspekce práce.

Před časem vyšlo najevo, že se Lubomír Baláš dopustil přestupku proti zákonu o střetu zájmů, když devět let v majetkovém přiznání tajil existenci pracovněprávního vztahu s městskou společností Vodovody a kanalizace. Jenže co pravděpodobný budoucí šéf Krajského úřadu vlastně ve společnosti dělá, není jasné. „Vodovody a kanalizace odmítají poskytovat informace o jeho náplni práce i jeho pracovní výstupy. Tyto okolnosti i fakt, že za práci zde pobírá přemrštěně vysoké odměny, svědčí o tom, že se jedná o obyčejnou trafiku a absenci morálky“ domnívá se Ivo Lužný, předseda základní organizace Zelených v Prostějově. Lídryně do sněmovních voleb a spolupředsedkyně Zelených krajské organizace, Hana Vacková, k tomu dodává: „Zelení budou v parlamentu vytrvale podporovat protikorupční zákony směřující k větší otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Způsob obsazování ředitele krajského úřadu v Olomouci nás k tomu rozhodně povede.“

Podle zákona o úřednících územních samosprávných celků musí mít Baláš jako tajemník magistrátu povolení k výkonu jiné výdělečné činnosti. Jenže takových nepovolených brigád má Baláš za poslední roky desítky. Ve Sdružení tajemníků, České společnosti pro jakost nebo třeba Klubu personalistů, kde působí také ve správní radě. Celkem se jedná o 28 nepovolených vedlejších výdělečných činností. Zelení to proto začali řešit. „Takové jednání je naprosto zarážející u člověka, který by měl být nejvyšším úředníkem v kraji,“ vyjádřil se Ondřej Plachý, 1. místopředseda Zelených v kraji, který proto v průběhu minulého týdne zaslal rozsáhlý podnět na Státní úřad inspekce práce právě kvůli těmto porušením zákona. Kromě nepovolených brigád ale Plachý zpochybňuje také Balášovo členství ve správní radě Klubu personalistů, od kterého si navíc Prostějov objednává semináře a školení pro úředníky. Zda se i tímto dostává do kolize se zákonem, bude předmětem šetření inspektorátu. „Pan Baláš konzumoval alkohol na pracovišti, opakovaně jednal v rozporu se zákonem a špatnými výpočty platů poškodil zaměstnance prostějovského magistrátu. Kromě toho byl také svým působením v Klubu personalistů s nejvyšší pravděpobností ve střetu zájmů. Lze také zpochybnit samotné výběrové řízení na pozici ředitele krajského úřadu – dodnes nebyla veřejnost seznámena ani se jmény ostatních kandidátů a šestičlenná komise rozhodně nebyla složena z nezávislých odborníků na veřejnou správu, ale z budoucích podřízených krajského ředitele a z politiků ANO a ČSSD, tedy stran, které se pana Baláše otevřeně zastávají,“ uzavřel Ondřej Plachý.

 

V Olomouci 29. května 2017.

 

Kontakt:

Mgr. Ondřej Plachý, 1. místopředseda Strany zelených v Olomouckém kraji,

plachon1@gmail.com, 602 339 875

 

Ing. Ivo Lužný, spolupředseda Strany zelených Olomouckého kraje,

iluzny@centrum.cz, 723 123 567

Strana zelených v Olomouci se letos již počtvrté zapojila do soutěže Do práce na kole, v letošním roce s dosud největším týmem pěti členů. Zelení letos poprvé podpořili také účast členů v kraji uhrazením části členského poplatku – tato praxe je běžná u většiny zapojených institucí a firem.

Zelení v Olomouckém kraji se zapojili do soutěže Do práce na kole, letos již po čtvrté za sebou. Soutěžní tým Zelená Olomouc má letos celkem pět soutěžících, kteří k dopravě do práce využívají bicykl, případně využili dalších povolených možností zdravého pohybu – například chůze. „Do práce na kole je motivační kampaň, která má za cíl vyburcovat veřejnost k využívání udržitelných, environmentálně přívětivých způsobů dopravy. Konečně se nám podařilo zapojit větší počet členů a doufáme, že se nám bude dařit počet účastníků každoročně zvyšovat,“ uvedla koordinátorka týmu Renata Placková.

Krajská organizace také letos poprvé přispěje účastníkům kampaně uhrazením 50 % účastnického poplatku. Běžnou praxí organizací a firem zapojených do soutěže je uhradit celý poplatek nebo jeho část, aby tak motivovali své zaměstnance k pohybu a bezpečné, a často i rychlejší a ekonomičtější cestě do práce (příkladem jdou například Univerzita Palackého nebo firma Farmak, která je dlouhodobým šampionem soutěže).

„Soutěž Do práce na kole nemá jen praktický význam pro zdraví a pohodu účastníků, ale také význam symbolický. Vytváří povědomí o cyklodopravě jako silné a perspektivní alternativě k individuální automobilové dopravě, která u nás začíná být stále výraznějším problémem. Důkazem jsou i soutěže o nejdůležitější cyklo-dopravní opatření nebo kreativní soutěž – je to otázka životního stylu, která se postupně přenáší ze zapocených elasťáků k elegantním oděvům, přilbám a městským kolům. To je trend, který zelení podporují mimo jiné i účastí v této soutěži,“ podotkl bývalý zastupitel a člen Zelených Pavel Bednařík.

Pavel Bednařík se v současnosti soutěže účastní jako člen Zeleného týmu, přestože pobývá na dlouhodobé zahraniční stáži. Pravidla soutěže to umožňují. Jízda na kole je jeho běžnou pracovní náplní – pracuje pro rozvážkovou firmu Deliveroo (www.deliveroo.co.uk), která ve Spojeném království zaměstnává tisíce poslíčků na kole.

Zelení aktivně v oblasti cyklodopravy vystupují i mimo soutěž Do práce na kole. V pracovní skupině pro cyklodopravu navrhli a prosadili rozmístění stojanů v městě Olomouci v roce 2016 a 2017, angažují se i v dalších aktivitách, jako jsou konzultace zpracování Plánu udržitelné mobility v Olomouci.

Další zdroje:

  1. Web Do práce na kole (dopracenakole.net)
  2. Článek P. Bednaříka o cyklodopravě v Olomouci (a co je potřeba dělat): https://obcaneproolomouc.cz/cykliste-sobe-aneb-hanacky-amsterdam/
  3. Stránky zpracování Plánu udržitelné mobility: http://www.olomouc.dobramesta.cz/

 

Pavel Bednařík

Ilustrační foto: kampaň Do práce na kole

Na pět set návštěvníků zavítalo uplynulou sobotu na první velký veganský festival v Olomouci. V areálu Korunní pevnůstky a Pevnosti poznání se uskutečnilo několik inspirativních besed, workshopů a nechyběly ani veganské pokrmy. Výtěžek ze vstupného předčil očekávání pořadatelů – na vstupném se vybralo šedesát tisíc korun. Lidé svou návštěvou přispěli na Farmu Jarikhanda ve Zlínském kraji a Koalici proti palmovému oleji. Akce se konala pod záštitou Strany zelených.

Festival byl od počátku připravován jako benefiční akce, pořadatelé akci chystali bez nároků na honorář, finančních odměn se vzdali také přednášející. Jen na vstupném se vybralo šedesát tisíc korun – po odečtení nezbytných výdajů organizátoři předají dvě třetiny výdělku Farmě Jarikhanda ve Zlínském kraji, jednu třetinu pak Koalici proti palmovému oleji.

„Výsledek předčil naše očekávání a dodal nám energii k dalším aktivitám. Akci připravovalo v průběhu uplynulých dvou měsících zhruba dvacet dobrovolníků. V den festivalu se někteří z nich opravdu nezastavili,“ uvedl hlavní organizátor Ondřej Plachý.

Velký dík patří všem prodejcům, kteří na dobročinné účely věnovali část svého zisku. Jmenovitě se jedná o Blues Bar Garch, Dobromysl, Veganol, Živybar, Damodara a Traffic Coffee. Návštěvníkům uvařily i veganky a youtuberky Camie a Blue vegan pig. Dále se představila s kolekcí vlastní značky Plenty of Peas youtuberka Veronica Leroy, mezi další oděvní zástupce patřily značky Nejíme zvířata a Collective Collapse. Výrobu přírodní kosmetiky představily Alexandra a TerezaTiny Life, které zároveň prodávaly i vlastní fermentovanou limonádu Kombucha.

Akce se konala pod záštitou Strany zelených, podporu veganskému hnutí přijel osobně vyjádřit i její předseda Matěj Stropnický. „Veganství je ideál, ke kterému je potřeba vzhlížet, a je významným příspěvkem pro zastavení klimatických změn,“ uvedl mimo jiné ve svém projevu a představil některé body z dlouhodobého programu strany, týkající se ochrany zvířat – úplný zákaz cirkusů a varieté, úplný zákaz kožešinových farem, úplný zákaz rituálních porážek zvířat bez předchozího omráčení a zrušení výjimek v zákoně na ochranu zvířat, jako jsou kastrace bez umrtvení, odštěpování zubů, odrohování, amputace ocasů, upalování zobáků a další. „Z pohledu veganství se jedná o přelomový moment, neboť předseda jedné z parlamentních stran veřejně podpořil veganství a uznal jeho nesporné výhody,“ zmínil Ondřej Plachý.

Na Veggie Fest přijeli návštěvníci z různých koutů republiky. „Budeme rádi za každé připomínky, které nás v naší aktivitě posunou dále. Lidé je můžou posílat například na email veganfestolomouc@gmail.com nebo psát na facebookovu událost akce https://www.facebook.com/events/1264053496982214/ Sobotní akce nás přesvědčila, že obdobně zaměřené akce má smysl pořádat i mimo hlavní město,“ uzavřel Plachý, který už s organizačním týmem připravuje další projekty.

Veggie Fest Olomouc děkuje mediálním partnerům akce, kterými jsou Led Multimedia, internetový portál www.olomouc.city.cz, studentské rádio UP AIR, studentský časopis Helena v krabici a Hanácký večerník.