Otevřený dopis primátorovi statutárního města Olomouce, Ing. Miroslavu Žbánkovi

 

Vážený pane primátore,

olomoucká organizace Strany zelených by na vás a potažmo na celou RMO tímto ráda se vší úctou apelovala, aby byla věnována důkladná péče nově vzniklé studii o „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře“ a aby bylo vynaloženo maximální úsilí a součinnost ze strany představitelů města za účelem co možná nejrychlejší a nejširší implementace jejího obsahu v rámci projektů realizovaných na území našeho města.

Nadměrné horko a sucho, se kterými se Olomouc poslední roky potýká, vnímáme již snad všichni. Všichni občané se jistě také shodnou na tom, že město plné zeleně je příjemnějším místem pro život. V neposlední řadě mají principy obsažené v příslušné studii za cíl lépe město ochránit před nebezpečím povodní a ušetřit peníze vynakládané na časté opravy infrastruktury, která je často přetěžována náhlými přívalovými dešti a jejich rychlým odtokem. Zvýšení retenční kapacity půdy na území města Olomouc zajistí jejím občanům příjemnější život, estetičtější veřejný prostor, a také větší bezpečí.

Prosíme vás, abyste se zasadil o brzké zakomponování principů výše zmíněné studie do standardů a požadavků na realizaci výstavby na území města Olomouce. Žádáme též o podporu plánovaných pilotních projektů a s nimi související osvěty ve věci hospodaření s vodou. Tyto věci se bez peněz a politické vůle neobejdou. V neposlední řadě, a to je nejdůležitější, vás žádáme, aby byly podnikány postupné, ale rázné kroky směrem k začlenění příslušných principů do územního plánování.

Konkrétně bychom také chtěli na RMO apelovat, aby vzalo co nejvážněji v úvahu možné zapojení města do dotačního programu „Operační program Životní prostředí 2014-2020 – 119. výzva Ministerstva životního prostředí.“ Tento program by Olomouci mohl výrazně pomoci realizovat první konkrétní kroky ve věci zadržování srážkových vod a hospodaření s nimi a vykročit tak směrem k postupnému naplňování výše zmíněné studie. Možnost podpory ve výši až 85% se nám jeví jako velmi vstřícná a tuto šanci by si podle našeho názoru město nemělo nechat ujít. Možných projektů se nabízí celá řada, což jistě potvrdí i příslušné, odbory města.

Rádi budeme nápomocni, budeme-li o to požádání.

V dané věci přejeme spoustu odvahy a hodně štěstí.

 

Za olomouckou organizaci Strany zelených

předseda Jiří Klimeš

 

V Olomouci, dne 13. 3. 2019