Vážení členové RMO,


dne 20. 3. 2019 jsme zaslali otevřený dopis panu primátorovi Mgr. Žbánkovi, ve kterém jsme na něj apelovali, aby se zasadil o to, aby se co nejrychleji a nejdůkladněji začaly při stavebních pracích, které ve městě objednává SMOl, implementovat principy obsažené ve studii „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře,“ kterou přijalo ZMO. Tomuto schválení předcházelo doporučující stanovisko RMO, která studii označila jako základní koncepční materiál.


Dne 26. 3. 2019 jsme obdrželi odpověď pana primátora prostřednictvím vodohospodáře, pana Ing. Paucha. Za tuto odpověď dodatečně děkujeme. Byli jsme v ní ubezpečeni, že vedení města vnímá důležitost tohoto dokumentu a bude se jeho aplikací zabývat. Byli jsme informováni o plánovaném pilotním projektu v ulici Šantova a o záměru města čerpat pro tento účel dotaci v rámci 119. výzvy OP ŽP 2014-2020.


Dle našeho názoru je však vůle k prosazování příslušných principů zatím stále nedostatečná a již nyní město promarňuje mnoho příležitostí k jejich reálné aplikaci. Nezpochybňujeme záměr vypracování pilotního projektu, ale zároveň jsme toho názoru, že zcela základní a odzkoušená řešení, která mají pozitivní vliv na hospodaření s dešťovými srážkami, jako je například využívání propustných ploch či četnější vysazování zeleně při rekonstrukcích stávajících ulic a veřejných prostranství, se mohou realizovat už nyní, i bez zkušeností získaných během realizace pilotního projektu.


Konkrétními příklady aktuálních projektů, které v tomto ohledu představují zbytečně promarněnou příležitost, jsou 1) rekonstrukce hodolanské ulice Dvorská, 2) rekonstrukce důležité třídy 8. května či 3) plánované stavební úpravy vnitrobloku mezi ulicemi Albertova a Wolkerova.


1) Ulice Dvorská je momentálně celá vyasfaltovaná. Chystá se realizace projektu rekonstrukce, který pochází již z roku 2015, tedy je starší než studie MZI. Tento projekt nepočítá se zelenými pásy a vozovka i parkovací stání mají být opět řešeny výhradně asfaltově. Považujeme proto za vhodné, aby parkovací pruhy byly řešeny cestou propustných povrchů v souladu s MZI a aby na ulici přibylo na úkor dvou či tří parkovacích míst více zeleně. Tyto změny lze vypořádat v rámci změny stavby před dokončením, takže nemusí dojít ke zdržení. Důležitým aspektem je i to, že projekt by se tak v důsledku menšího objemu použitého asfaltu zlevnil.

2) Ulice 8. května je samozřejmě ožehavé téma. Považujeme ovšem za ostudné a nepřijatelné, aby se při tak zásadní rekonstrukci, která utvoří její ráz na dalších mnoho desetiletí dopředu, opakovaly chyby, ke kterým došlo při rekonstrukci třídy 1. máje. Po principech MZI není v projektu bohužel ani památky. Navíc nás velmi znepokojuje, že projekt vychází vstříc mnohem více motoristům než pěším. Tento postup jde zcela proti trendům, které můžeme pozorovat ve světových metropolích. Budete to vy, olomoučtí radní, kdo bude zodpovědný za nevydařenou rekonstrukci ulice v samotném srdci města a pohřbení možnosti přinést do Olomouce kvalitní urbanismus. Vzdát se této příležitosti ve jménu pohodlnější automobilové dopravy (která je v dané ulici tak jako tak pro občany omezena), je skutečně neprozíravé a krátkozraké. Důrazně proto prosíme o věnování pozornosti námitkám a návrhům odborné komise architektury při RMO a prověření možnosti lépe se vypořádat s problematikou hospodaření se srážkovými vodami.


3) Vnitroblok při ulici Albertova je ve svahu a je sevřený důležitými silničními komunikacemi. Výsledkem toho je, že z dané širší oblasti při srážkách rychle odtéká velké množství vody, která přetěžuje kanalizační systém. Na silnici vodu nezadržíme, ale ve vnitrobloku by to šlo. Žádáme proto, aby RMO požadovala, aby se do připravované projektové dokumentace zakomponovaly určité retenční prvky, které by povrchový odtok zpomalily a zadržely co nejvíce vody přímo v místě. Při zpevňování současných parkovacích stání se samozřejmě opět nabízí levné a efektivní řešení spočívající v propustném povrchu.


Tím, že při projektování těchto projektů byly principy modrozelené infrastruktury zatím nedostatečně zohledněny, RMO ve svém důsledku nadále přispívá k neuspokojivé situaci ohledně povrchového odtoku srážkových vod, přetížení kanalizační infrastruktury (s čímž souvisejí vyšší provozní náklady) a přehřívání města v letních měsících. Žádáme vás, jednotlivé radní, abyste dostáli závazkům, které město učinilo tím, že schválilo příslušnou studii MZI. Opět, jako již mnohokrát v minulosti, hrozí, že se ze strategického dokumentu stane jen prázdná proklamace a hromádka papíru do šuplíku a reálný vývoj poběží dál bez jakékoli vazby na něj.


To si ovšem Olomouc již nemůže dovolit. Je třeba jednat a ty projekty, u kterých je to možné, uzpůsobit tak, aby byly s MZI co nejvíce v souladu.
V dané věci přejeme spoustu odvahy a hodně štěstí,


za Stranu zelených Olomouc


Daniel Řezníček , M.A. V Olomouci dne 24. 6. 2019